KẾ HOẠCH THÁNG 12

PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN TRƯỜNG:THCS Sơn Hà Số:    21   /SH.-BC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      …

KẾ HOẠCH THÁNG 11 TRƯỜNG THCS SƠN HÀ

PHÒNG GD&ĐT CẨM XUYÊN TRƯỜNG:THCS Sơn Hà Số:    15     /SH.-BC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc         Cẩm Xuyên, ngày  27  tháng 10 năm 2015   BÁO…